"U nas spêdza siê urlop na Jachcie - my robimy resztê!"Marina-Havelauen-01

Jako specjalista dla urlopów na Jachtach mieszkalnych oraz czarterowaniu jachtów w Brandenburgi, Meklenburgi oraz morzu Baltyckim oferujemy pañstwu du¿y wybór nowoczesnych, luksusowo wyposa¿onych Jachtów oraz ³odzi mieszkalnych (Hausboot).Odkryjcie naszymi Jachtami jeden z najwiêkszych spójnych okrêgów sportu wodnego w Europie. W przepiêknej Brandenburgii s¹ do dyspozycji ró¿norodne mo¿liwoœci rejsów, chêtnie jesteœmy do pañstwa dyspozycji w pomocy planowania pañskiego rejsu pod uwzglêdnieniem pañstwa potrzeb

Z dala od stresu i hektyki miasta oraz masowej turystyki oferuje pañstwu Yachtcharter Palme niezwyk³y wypoczynek na wodzie. Zapraszamy na pok³ad naszych Jachtów i ³odzi mieszkalnych najwy¿szej jakoœci, odkrywaj¹c naturê w zupe³nie nowy, fascynuj¹cy sposób.

 

^ nach oben

Impressum Datenschutzerklärung

Partner of YachtSys – XML Daten Provider für Yacht Charter

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok