"U nas spêdza siê urlop na Jachcie - my robimy resztê!"Marina-Havelauen-01

Jako specjalista dla urlopów na Jachtach mieszkalnych oraz czarterowaniu jachtów w Brandenburgi, Meklenburgi oraz morzu Baltyckim oferujemy pañstwu du¿y wybór nowoczesnych, luksusowo wyposa¿onych Jachtów oraz ³odzi mieszkalnych (Hausboot).Odkryjcie naszymi Jachtami jeden z najwiêkszych spójnych okrêgów sportu wodnego w Europie. W przepiêknej Brandenburgii s¹ do dyspozycji ró¿norodne mo¿liwoœci rejsów, chêtnie jesteœmy do pañstwa dyspozycji w pomocy planowania pañskiego rejsu pod uwzglêdnieniem pañstwa potrzeb

Z dala od stresu i hektyki miasta oraz masowej turystyki oferuje pañstwu Yachtcharter Palme niezwyk³y wypoczynek na wodzie. Zapraszamy na pok³ad naszych Jachtów i ³odzi mieszkalnych najwy¿szej jakoœci, odkrywaj¹c naturê w zupe³nie nowy, fascynuj¹cy sposób.

 

^ nach oben

Partner of YachtSys – XML Daten Provider für Yacht Charter